Body & Paint

มาสด้า ได้จัดทำโครงการ ให้การรับรอง ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน มาสด้า เพื่อตอบสนอง นโยบายการให้บริการแบบครบวงจร และการบริการอย่างเป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานการซ่อมตัวถังและสี ของมาสด้า ซึ่งประกอบด้วย

  • การดูแลลูกค้าและการประเมินราคา ที่มีประสิทธิภาพ
  • การใช้อะไหล่แท้มาสด้า
  • การใช้สีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากมาสด้า แบบเต็มระบบ
  • ทุกขบวนการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ทีมบุคลากรที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์ ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ มาสด้า
  • การส่งมอบที่ตรงเวลานัดหมาย
  • การรับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลาถึง 12 เดือน (ตามเงื่อนไข ของการรับประกันงานซ่อม)
  • การตรวจติดตามจาก มาสด้า เพื่อให้การรับรอง ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน มาสด้า ประจำปี โดยมุ่งเน้นที่ การปรับปรุง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันผู้จำหน่ายมาสด้า มีความพร้อมในการให้บริการซ่อมตัวถังและสี เพิ่มมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด, มาสด้า มีโครงการสนับสนุนผู้จำหน่ายมาสด้า ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเพิ่มจำนวน ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน มาสด้า ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการให้มากขึ้นในอนาคต

Top